پوستر گفتگو دشوار در مذاکره
Read More
رویدادها

گفتگوی دشوار

 اصول پایه برای داشتن یک گفتگو دشوار چیست ؟ چطور با افراد گفتگو کنیم ؟ چرا گفتگو هایی را دوست نداریم ؟ چرا اعتماد به نفس در گفتگو وجود ندارم  ؟ چرا در مذاکرات گفتگو های دشوار داریم ؟ الگو...

ادامه مطلب