Read More
آموزش مذاکره

نه گفتن را یاد بگیریم

نه را یاد بگیریم توانایی "نه" گفتن را یاد بگیرید یکی از جنبه‌های ابراز وجود، آمادگی و توانایی "نه " است جز به هنگام لزوم. حال، افرادی هستند که همیشه "نه" می‌گویند و"نه گفتن" واژگان مطلوب...

ادامه مطلب