Read More
رویدادها

ارتباط موثر در سیرجان – شهریور ماه ۱۳۹۴

? گزارش روزنامه های سیرجان از سمینار ارتباط موثر . با علم می توانیم به ثروت دست یابیم استاد پویا ودایع از اساتید مطرح زبان بدن در کشور که به منظور شرکت در سمیناری به همین عنوان...

ادامه مطلب