زبان بدن فردوسی پور - 2
Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن عادل فردوسی پور،آقای گل تلویزیون

زبان بدن عادل فردوسی پور سال هاست تلویزیون ایران با داشتن برنامه نود، برگ برنده ای را درزمینه تولید برنامه های ورزشی دردست دارد وعادل فردوسی پورهم به عنوان تهیه کننده و مجری نود، ستاره...

ادامه مطلب