زبان بدن فردوسی پور - 2
Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن عادل فردوسی پور ، آقای گل تلویزیون

زبان بدن عادل فردوسی پور زبان بدن عادل فردوسی پور ، آقای گل تلویزیون : سال هاست تلویزیون ایران با داشتن برنامه نود، برگ برنده ای را درزمینه تولید برنامه های ورزشی دردست دارد وعادل...

ادامه مطلب