Read More
رویدادها

حضور خانه آموزش در اولین نمایشگاه کار ایران

سالن ۴۰ غرفه ۸ چند روزی میزبان ما بود و سعی کردیم با تمام توان خودمان در مورد کار و کسب خودمان معرفی داشته ابشیم . سپاس از همه عزیزانی که تشریف آوردند و...

ادامه مطلب