مقابله با خشم در مذاکره-2
Read More
مذاکره

خشم در مذاکره

هنگام خشم به راستی چه اتفاقی می افتد و چطور باید با آن برخورد کرد؟ وقتی عصبانی می شوید، آماده ی جنگیدن می شوید. خشم احساسی است به جا مانده از پیش آمد ناگهانی...

ادامه مطلب