تحلیل زبان بدن ظریف
Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن محمد جواد ظریف 

زبان بدن دیپلماتیک یک سیاستمدار خندان چاپ شده در روزنامه ایران دوم خرداد ماه 1394 زبان بدن ظریف  مرد سیاست این روزهای مذاکرات  وقتی جان کری در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک ، پای راست...

ادامه مطلب