Read More
آموزش زبان بدن

نماد صلیب شکسته نازی ها(سواستیکا)

این یک نماد بسیار باستانی است که زمان پیدایش آن به دوران نو سنگی برمی گردد. استفاده از این نماد در سرتاسر جهان مشاهده شده و در بسیاری از دین ها مانند هندو، کاتولیک...

ادامه مطلب