Read More
آموزش فن بیان

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در سخنرانی

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در سخنرانی اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻣﺎ ﭼﻮن در ﻓﻦ ﺳﺨﻨﻮري ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻬﻢ، ﺑﻪ...

ادامه مطلب