زبان بدن در تدریس - اموزش زبان بدن - اموزش
Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن در تدریس | حرکات یک معلم

زبان بدن در تدریس | حرکات یک معلم راهنمایی برای معلمان : از زبان بدن خود برای کنترل کلاس استفاده کنید. نمایش صورت تئاتری، حرکت در اطراف کلاس، تماس چشمی با دقت و برنامه ریزی شده...

ادامه مطلب