زبان بدن در تدریس - اموزش زبان بدن - اموزش
Read More
زبان بدن

زبان بدن در تدریس / حرکات یک معلم

راهنمایی برای معلمان : از زبان بدن خود برای کنترل کلاس استفاده کنید. نمایش صورت تئاتری، حرکت در اطراف کلاس، تماس چشمی با دقت و برنامه ریزی شده با دانش آموزان، این ها تمام کار...

ادامه مطلب