Read More
زبان بدن

رفتار غیر کلامی یا زبان بدن ؟ Body Language

آشنایی با زبان بدن    Body Language   فهمیدن زبان بدنتان به آن سختی نیست که فکر می کنید. همه انسان ها از آن استفاده می کنند و به صورت ذاتی توانایی فهمیدن و خواندن آن...

ادامه مطلب

زبان بدن مسری- اموزش زبان بدن
Read More
زبان بدن

رازهای زبان بدن

رازهای زبان بدن   ما به این ها راز می گوییم زیرا به نظر می رسد تعداد کمی از افراد اهمیت آن ها را در زبان بدن درک می کنند. هر کدام از این ده راز...

ادامه مطلب