مرور برچسب

زبان بدن بازیگر

زبان بدن شهاب حسینی

شاید آن سال که برای اولین بار مجری جوان و خوش چهره ای به نام شهاب حسینی بر صحنه رسانه ملی ظاهر شد، کسی فکرش را نمی کرد که اوخیلی زود به یکی از مهم ترین ستاره های سینمای ایران تبدیل خواهد شد، هر چند که همان موقع ها هم چهره خوب و بیان مسلطش…