Read More
روز نوشته ها

آیا خـنده‌ی مصنـوعی می‌تواند ما را شــاد کند؟

آیا خـنده‌ی مصنـوعی می‌تواند ما را شــاد کند؟ ما معمولاً به این خاطر می‌خـندیم که خوشـحالیم، و اخم می‌کنیم چون ناراحـت یا عصــبانی هستیم؛ اما آیا وضعیت می‌تواند برعکس هم باشد؟ به عبارتی آیا ما...

ادامه مطلب