Read More
آموزش زبان بدن

خوب گوش کردن

خوب گوش کردن : راز یک شنونده ی خوب بودن در چیست؟ یک شنونده ی خوب، مانند یک آیینه است، نه یک پتو یا دیوار آجری. برخی افراد، "افراد پتو مانند "مدام کلام مخاطبشان را...

ادامه مطلب