مرور برچسب

تشخیص دروغ در کمتر از پنج دقیقه pdf

تشخيص دروغگويي

دو الگوي رفتاري غير كلامي اصلي براي تشخيص دروغگويي وقتي نوبت به سيگنال‌هاي بدني مي‌رسد كه در مورد امكان دروغگويي به ما هشدار مي‌دهند، بايد به‌دنبال رفتارهاي غير كلامي شامل هماهنگي و تأكيد بگرديد. یک . هماهنگي در هر صورت هماهنگي براي…