سردرگمی-سمینار ودایع
Read More
رویدادها

سمینار فرار از بی حوصلگی

سمینار فرار از بی حوصلگی اگر حوصله انجام هیچ کاری ندارید ؟ اگر نمی دانید چه کاری درست و چه کاری غلط است ؟ دچار سکون کاری و احساسی  شده اید ؟ هیچ کاری شما...

ادامه مطلب