مرور برچسب

بزرگ

توصیه پانزده کارآفرین بزرگ

سخنان آموزنده پانزده کارآفرین بزرگ یک . استیو جابز (Steve Jobs) بنیانگذار Apple: "معیاری برای تعیین کیفیت باشید. اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید." دو. ریچارد برانسون (Richard Branson) بنیانگذار…