گزارش سفر مشهد
Read More
رویدادها

گزارش سفر مشهد – باشگاه فرانگران نوین

گزارش سفر مشهد - باشگاه فرانگران نوین : ساعت 10 شب از مشهد برگشتم.....یک 24 ساعت در این شهر بودم 1. سخنرانی کردم برای خیلی از دوستان و اساتید بزرگوار کسب و کار شهر مشهد ...

ادامه مطلب