Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن عشاق را از رفتارشان بشناسید ….

        //     زبان بدن عشاق را از رفتار شان می شود تشخیص داد واقعا عاشق شماست ؟ وقتی با کسی آشنا می شویم و تصمیم می گیریم با او نامزد و در نهایت ازدواج کنیم ، شاید...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن آدم های خجالتی از روی زبان بدن

خجالتی بودن برخی ادم ها نه تنها خودشان را آزار می دهد بلکه افرادی که در اطرافهستند ، به عنوان همکار ، هم کلاسی یا خانواده نیز اذیت می شوند. افراد خجالتی آن جا...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن افراد حین گل دادن – قسمت دوم

قسمت دوم این جدیدترین مقاله من در مورد گل دادن به دیگران  تحلیل  شخصیت افراد با گل دادن است که هر ماه در مجله زندگی ایدآل با موضوعات مختلف چاپ می شود . وقتی او به تو گل...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن افراد حین گل دادن – قسمت اول

زبان بدن افراد حین گل دادن - قسمت اول : این جدیدترین مقاله من در مورد گل دادن به دیگران  تحلیل  شخصیت افراد با گل دادن است که هر ماه در مجله زندگی ایدآل با موضوعات...

ادامه مطلب

آموزش زبان بدن
Read More
رویدادها

مقاله زبان بدن روشنفکران در مجله زندگی ایدآل

از امروز همکاری با سرکار خانم چراغلو در مجله ایداآل شروع کردم . امیدوارم این همکاری به پیشرفت علم زبان بدن و مذاکره کمک کند .      

ادامه مطلب