زبان بدن در تدریس و سخنرانی - کلاس درس
Read More
زبان بدن

زبان بدن در تدریس

زبان بدن خوب مدیریت کلاس درس را بهبود می بخشد توانایی یک معلم برای ایجاد رابطه مثبت با دانش آموزان، یک جنبه مهم در رابطه میان معلم و دانش آموز است. معلمان موفق از زبان...

ادامه مطلب