آموزش زبان بدن
Read More
رویدادها

دوره موسسه بین المللی فن آوری افق‏ در ‏ايران‏

  دوره  زبان بدن در موسسه بین المللی فن آوری افق ‏ ( هتل ورزش )  تهران برگزار شد .   "مدیریت حرفه اي فروشو نقش زبان بدن در مذاکره" ( هنر بازاریابی و فروشدر دوره رکود اقتصادي) 29 مرداد ماه...

ادامه مطلب