Read More
آموزش مذاکره

تفاوت های فرهنگی در جلسه مذاکره

تفاوت های فرهنگی در جلسه مذاکره قسمتی از کتاب اصول ۵۳ گانه مذاکره تجاری  فنون مذاکره فنون مذاکره : تفاوت‌های فرهنگی می‌توانند تأثیرات زیادی بر روی مذاکره‌ ها داشته باشند. تصویری از تعدادی ماهی که با یکدیگر...

ادامه مطلب