Read More
روز نوشته ها

توصیه پانزده کارآفرین بزرگ

سخنان آموزنده پانزده کارآفرین بزرگ       یک . استیو جابز (Steve Jobs) بنیانگذار Apple: "معیاری برای تعیین کیفیت باشید. اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید."     دو. ریچارد برانسون (Richard Branson) بنیانگذار Virgin...

ادامه مطلب