دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدنیک نوع نقشه راه و طریقه استفاده از زبان بدن رو بیان میکنیم.

دوره رایگان آموزش زبان بدنچگونه از زبان بدن تو جلسات استفاده میکنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنآیا زبان بدن توی جلسات به درد ما میخورد یا نه؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنزبان بدن چند درصد از مذاکرات حضوری و غیر حضوری ما رو تشکیل داده است؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنآیا تو مذاکرات مجازی و یا توی مذاکراتی که ازطریق ایمیل ،فکس واز طریق تلفن انجام می شود زبان بدن کاربرد دارد؟  و…

 

بخش دوم شناخت زبان بدن فرد مقابل

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدناز زبان بدن چگونه در جلسات مذاکره استفاده کنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنموقع دست دادن چه افکت هایی باید از خودمون بروز دهیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنچرا نوع ایستادن ما روبه روی فرد مقابل اهمیت دارد؟…

 

بخش سوم ارتباط چشمی

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن ارتباط چشمی چه کمکی میتواند به ما بکند؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنآیا میتوانیم چشم ها رو کنترل کنیم…

دوره رایگان آموزش زبان بدنچرا باید به جای اینکه دائم به چشم طرف مقابلمون ، باید به صورتش زل بزنیم ؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنچگونه میتوانیم با چشم هایمان دیگران را نوازش دهیم؟

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن

 

بخش چهارم حال خوب زبان بدن خوب

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن چرا باید حال خوب داشته باشیم؟..

دوره رایگان آموزش زبان بدنبرای این که زبان بدن خوب داشته باشیم چه کاری باید انجام دهیم؟..

دوره رایگان آموزش زبان بدنبه چه علت زبان بدن با پوشش های لباس ما در ارتباط است؟

 

 

بخش پنجم استفاده فردی از زبان بدن

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدنحرکت آینه وار چیست؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنچرا توی جلسات فرد به فرد مذاکره باید سعی کنیم؛ از زبان بدن مشابه استفاده کنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنچه رفتارهایی میتونه حال ما رو بد کند؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن به چه علت باید کارهای فرد مقابلمون را در جلسه ،  قبل جلسه در ذهنمون مرور کنیم؟

 

بخش ششم لبخند زدن در زبان بدن

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدنچرا باید شروع و پایان مذاکره همراه با لبخند باشه؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنیک لبخند خوب چه فایده ای در جلسات ما دارد؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنوقتی افراد در جلسات عصبانی هستن ما باید چه عکس العملی نشان دهیم؟

 

بخش هفتم  نکات کاربردی استفاده از زبان بدن

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدنبه چه علت نباید دیگران را طبق تحلیل رفتاری که بلدیم تحلیل کنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنچرا نباید تصمیم گیری و برچسب گذاری در جلسه اول مذاکره اتفاق بیافتد؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنچگونه میتوانیم یکی از تاثیر گذارترین افراد در مذاکره باشیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنچگونه میتوانیم زبان بدن فرد مقابل رو در همان لحظه عوض کنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن

 

 

بخش هشتم جمع بندی

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدندر جلسات مذاکره باید نوع نشستن و ایستادن چگونه باشد؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنچرا باید روبه روی فرد مقابل بیاستیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدنچگونه دانستن علم زبان بدن برای ما اعتماد به نفس به همراه دارد؟..

 

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن 

 

هر درس یک روز بعد به ایمیل شما ارسال می شود.اگر پس از وارد کردن ایمیل,

درسی برای شما ارسال شد,مجددا ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید..

دانلود فایل شناخت دروغ از طریق زبان بدن
اگر دوست دارید از حالت چهره و حرکات فرد بفهمید که او راست می گوید یا دروغ,کافیست ایمیل خود را وارد کنید تا فایل ۱۰ دقیقه ویدیویی که پویا ودایع در آن توضیح می دهد را به صورت رایگان دریافت کنید
قول می دهیم ایمیل های نامربوط به شما ارسال نکنیم