Read More
زبان بدن

شیوه مختلف مذاکره با زبان بدن

پویا ودایع (مشاور علوم رفتاری و زبان بدن) موقعیت های مختلف تجاری نیازمند شیوه های مختلف مذاکرات است و نمی توان با یک شیوه ثابت در تمامی معامله ها موفق شد، گاهی باید فروتنانه...

ادامه مطلب