رویدادها

کتاب اصول و فنون مذاکره شماره یک


زبان بدن - کتاب زبان بدن - ودایعاصول مذاکره – گلچین چند کتاب اصول و فنون مذاکره

 به صورت کتاب الکترونیک  PDF

[button color=”green2″ bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” size=”big” align=”right” link=”http://pooyavadaie.com/wp-content/uploads/2016/10/مذاکره-گلچین-چند-کتاب.pdf” font_weight=”bold” radius=”0″ outer_border_color=”#” icon_color=”#”]دریافت کتاب الکترونیکی مذاکره [/button]


بخشی از کتاب الکترونیک نکات طلایی مذاکره

کتاب اصول و فنون مذاکره : ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :

.

اﻟﻒ – ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺬاﮐﺮه

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮارد ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﭘﯿﺶ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ، اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ اوﻟﯿﻪ، و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﮐﻠﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﺑﺮاي ﻣﺬاﮐﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺬاﮐﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد، در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﻣﺬاﮐﺮه و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎي ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.ﺗﺴﻬﯿﻼت، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ب – ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻄﻮر ﺟﺪي آﻏﺎز و دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬاﮐﺮه و اداﻣﻪ آن »ﺗﻨﻔﺲ« اﻋﻼم ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ و درﮔﯿﺮي ﻫﺎ، ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ، ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺪرﺳﺘﯽ و ﺑﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ، ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻫﺪف و اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﻣﺬاﮐﺮه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﺎل در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ در ﺑﻮﺗﻪ ﻋﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺑﺎﻣﻀﺎء ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ج – ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺬاﮐﺮه

ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺑﺼﻮرت آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﺟﺮاء، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه و ﻗﺮار داد ﻧﻬﺎﺋﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻣﻮر ﺑﺮاي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﯽ ﮔﺮدد، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و……

.

[button color=”green2″ bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” size=”big” align=”right” link=”http://pooyavadaie.com/wp-content/uploads/2016/10/مذاکره-گلچین-چند-کتاب.pdf” font_weight=”bold” radius=”0″ outer_border_color=”#” icon_color=”#”]دریافت کتاب الکترونیکی مذاکره [/button].

کتاب اصول و فنون مذاکره


 

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86

.

انتشار کتاب رایگان بعدی ۱۵ روز آینده …… با عنوان مذاکره برق آسا 

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *